Ysgol Gymuned Bryngwran

 

From Day to Day

23.10.17 Let's Celebrate!

poster


Tuesday
October 24th
1 - 3.30pm

School taster session!

Click here for more information

 

 


09.03.17 Day To Day

poster


Wednesday
09.03.17
5-7pm
£1

Click here for more information

17.11.16 First Aid Course in December

poster

First Aid
Clwb Pawb a Phopeth!
01.12.16
4-6pm / £5

Click here for more information06.07.16 Health and Fitness Week July 11th to July 15th

Why not come to school on your bike every day this week? Don’t forget to wear your helmet!
(There may be some alterations to this timetable if the weather is not suitable!)

poster

Monday 11.07.16
9:00 - 12:00 Tesco visit ‘Farm to fork' Healthy eating / Lunch box
1:00 –3.15/ 3:30 Beach games. An afternoon on the beach!
After School! - No Club
3.30-5.30pm - Optional - Parents Evening to discuss Annual Report

Tuesday 12.07.16
9:00 - 12:00 Euro-Dance!Creative dance session
1:00 –3.15/ 3:30 Various multi-sports fun activities! Olympics Teams!
After School! - No Club

Wednesday 13.07.16
9:00 - 12:00 Let’s go for a little walk! Road Safety!
1:00 –3.15/ 3:30 Keep fit ‘enzone’ session
After School! - No Club

Thursday 14.07.16
9:00 - 12:00 PC Edwards Visit ‘People who help us’ FPh‘Seibr-fwlio’ / ‘Cyber-bullying’KS2
1:30 –3.15/ 3:30 - School sports! Olympics y Brain! All most welcome!
After School! - No Club

Friday 15.07.16
9:00 - 12:00 Zumba session!
2:00 –3.15/ 3:30 - Rounders Whole school v Parents All most welcome!
After School! - Relax!


29.04.16 Wythnos Cymry Cwl (Welsh only)

poster


29.04.16 Summer Term Events Diary 2016

poster


29.04.16 Amserlen Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd 2016 (Welsh only)

poster


30.06.15 Health and Fitness Week Timetable

poster


15.05.15 Pnawn Paned (Welsh only)

poster


15.05.15 Pleser yn y Pod (Welsh only)

poster

Click here to see the photos


17.04.15 Numeracy And Literacy Tests

Letter - click here
Reading Sample Materials - click here
Test Timetable - click here


15.04.15 - Vacancy

Job Vacancy: Clerk to School Governors

Closing Date: 12 noon, Friday 24 April 2015

Department: Lifelong Learning, Bryngwran Community School

Salary: £400 per annum

The Governors of the school are looking for a person who possesses the skills that would enable them to carry out this post, mainly taking minutes of the Governors meetings and to convene meetings at the Chair and Head Teacher’s request. The ability to communicate both verbally and in writing through the medium of Welsh and English is essential for this post.

Further information available from the Headteacher, Mrs Dwynwen Llwyd Powell on 01407 720400

Application forms to be returned to Ysgol Gymuned Bryngwran, Bryngwran , Caergybi, Ynys Mon, LL65 3PP

Full Job Description


27.03.15 - Play Rangers

poster

 

As part of the new Play Ranger Project which encourages children to participate in freely chosen play, we are asking you to donate any unwanted objects you may have at home.

Click here for more information

 

 02.03.15 - A Busy Week!

poster

 

The week of March 2nd to March 7th is very busy!

Click here for more information

 

 
06.02.15 - Visit to The National Slate Museum (Welsh Only)

poster


Ar Ionawr 14eg aeth yr Adran Iau draw i’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Rydym wedi bod yn astudio Oes Victoria a’r tymor hwn rydym wedi mynd ar drywydd y Diwydiant Llechi, cyfnod pwysig iawn a ddaeth yn ran arwyddocaol o hanes Cymru. Pan gyrhaeddom, daeth chwarelwr ‘go iawn’ i’n cyfarfod, Tomos oedd ei enw. Cawsom wylio ffilm diddorol am hanes Chwarel Dinorwig cyn gwylio Tomos yn hollti a naddu llechi..am sgil! Mae’n gofyn am lygad hynod o graff. Roedd Tomos yn ddigon ffeind i roi cyfle i Fflur a Guto hollti a naddu, roedd yn andros o job meddai nhw. Yna, cawsom fynd i weld tai Fron Haul i weld pa fath o gartrefi oedd gan y chwarelwr a’i deulu mewn gwahanol gyfnodau, am ddiddorol! Rydym wedi dysgu llwyth ac wedi gwneud llawer o waith yn seiliedig ar yr ymweliad ar lawr y dosbarth. Diolch i bawb yn yr Amgueddfa Lechi am y croeso cynnes.

Click here for more photos.


19.12.14 - Carol yr Wyl

poster


Ysgol Bryngwran took part in the competition and reached the finals. We will discover the winner of Carol yr Wyl 2014 on Friday December 19.

Click here for more information17.12.14 - Christmas Fair

poster

 

 

Come on down and join in the fun!

Click here for more information


 

 


Diolchgarwch (Article from Y Rhwyd - Welsh Article Only)

Cyn y gwyliau hanner tymor cawsom Wasanaeth hyfryd o Ddiolchgarwch yn neuadd yr ysgol.

Braf oedd croesawu teuluoedd a ffrindiau i ymuno â ni i werthfawrogi yr hyn sydd gennym ac i feddwl am rai llai ffodus.

Daeth Lis Perkins o fenter Masnach Deg i ymuno â ni yn y gwasanaeth a’n hatgoffa am un ffordd y gallwn ni helpu’r bobl yma, sef archebu nwyddau Masnach Deg.

Rydym wedi cael ein ysbrydoli gan waith cwmniau Masnach Deg ac wrthi’n brysur yn gweithredu i fod yn Ysgol Masnach Deg.
Brooklyn Jones


Masnach Deg (Article from Y Rhwyd - Welsh Article Only)

Wedi wythnosau o weithio ar weithgareddau gwahanol i sicrhau ein bod yn cyfarfod gofynion cael bod yn ‘Ysgol Masnach Deg’ braf ydi cyhoeddi ein bod bellach wedi derbyn  ein Tystysgrif gyntaf! Hwre!!

 

 
Ailgylchu (Article from Y Rhwyd - Welsh Article Only)
Dydd Iau, Tachwedd 6ed daeth Miss Elin Parry o Adran Ailgylchu Ynys Mon at blant yr Adran Iau. Cawsom wybodaeth am sut i ailgylchu popeth yn gywir ac beth sy’n digwydd iddynt wedyn. A oeddech chi’n gwybod mai Ynys Mon yw’r Sir gorau yng Nghymru am ailgylchu? Wel da iawn ni, ond mae’n bwysig inni barhau gyda’n hymdrechion i achub ein planed!
Gwion Humphreys


Sul y Cofio (Article from Y Rhwyd - Welsh Article Only)

Mae hi’n gan mlynedd ers i’r Rhyfel Byd Cyntaf gychwyn.

Felly roedd dydd Sul  y Cofio eleni yn fwy arbennig nag erioed a’i arwyddocad yn cyffwrdd pobl ledled y byd.

Ym mhentref bach Bryngwran death criw bach o bobl at ei gilydd i gofio am drigolion lleol a gollodd eu bywydau.

Aeth Cai Jones, Gwion Humphreys ,Fflur Humphreys, Rhisiart Parry a Morgan Hughes draw at y Gof Golofn i ddarllen eu henwau mewn seremoni arbennig o Gofio.


O’r Fferm i’r Fforc (Article from Y Rhwyd - Welsh Article Only)
Ar ddydd Mawrth, Tachwedd 11eg aethom draw i Tesco Caergybi am y bore. Na, dim I wneud ein siopa ‘Dolig, ond i ddysgu am sut mae bwyd yn cyrraedd ein plât. Cawsom ddysgu am wledydd sy’n tyfu ffrwythau a llysiau penodol, sut y maent yn tyfu yno ac am gynnyrch Masnach Deg. Yna aethom draw i’r becws i wylio’r pobyddion yn gwneud bara, cawsom hyd yn oed y cyfle i wneud bara ein hunain! I goroni’r cwbl cawsom ‘Tesco delivery’ i gludo’r bara i’r ysgol a chawsom fyrgyr bysgod lysh i ginio gan Anti Clare!
Cawsom flasu caws o bob math a gwelsom lwyth o bysgod a chrancod!
Diolch o galon i Sara a’r holl staff yn Tesco am y croeso cynnes a’r profiadau difyr. Diolch hefyd am gael ‘donut’ bob un i ddod nol i’r ysgol hefo ni. Dwi’n siwr fod pawb wedi joio hon hefo paned!
Lucy Griffiths


Plant Mewn Angen (Article from Y Rhwyd - Welsh Article Only)

Roedd hi’n anodd iawn gwybod pwy oedd pwy yn yr ysgol ar fore dydd Gwener, Tachwedd 14eg oherwydd death pawb i’r ysgol wedi gwisgo fel ei arwr! Er inni gael hwyl yn ganol y fath firi, roedd hi’n bwysig inni gofio am blant bach llai ffodus na ni.

Daeth pawb a phunt ac aeth yr holl arian at achos da.

 
Anrheg Arbennig! (Article from Y Rhwyd - Welsh Article Only)
Bu dathlu mawr ym Mryngwran yn ddiweddar, un o’n ffrindiau wedi cael penblwydd arbennig iawn…..a do....bu Parti mawr i ddathlu! Diolch o galon i  Mr Bob Parry, am ei rodd caredig dros ben, rhoddodd yr HOLL arian a gafodd yn anrheg gan ei deulu a’i ffrindiau i’r ysgol! Ffeind de!
Bydd y £620 gyflwynodd yn fuddiol iawn, iawn inni. Diolch yn fawr iawn.


Neges o Lawenydd! (Article from Y Rhwyd - Welsh Article Only)

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi cael llwyddiant eto eleni yng nghystadleuaeth Carol yr Wyl! Diolch i Mrs Gwenda Jones am gyfansoddi can mor hyfryd ar ein cyfer ac i’r plantos am ganu mor swynol. Edrychwn ymlaen i griw ffilmio S4C ddod draw atom ddechrau Rhagfyr!  Gwyliwch allan amdanom ar y teledu! Cyffrous iawn!
Cai Jones

 

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Website by Delwedd