Ysgol Gymuned Bryngwran

 

O ddydd i ddydd

06.03.20 Cyngor ar Coronafirws Newydd (COVID-19) ar gyfer aelodau’r cyhoedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


02.05.19 Amserlen Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd 2019

Cliciwch yma i weld yr amserlen


20.04.18 Dyddiadur Digwyddiadau - Tymor yr Haf

Cliciwch yma i weld y dyddiadur


08.02.18 RHWYD - A dyma ni, mis bach yn prysur ddiflanu dan ein trwynau, a do!...mi gawsom rhyw lygedyn o eira!

Gwersi Beics
Ers dechrau’r tymor mae Bl5&6 wedi bod yn cael gwersi ar ddiogelwch y ffordd a hyfforddiant beicio’n ddiogel. Er gwaethaf y tywydd gaeafol llwyddwyd i gwblhau BRON pob gwers....un fach ar ôl cyn i pawb, gobeithio, dderbyn eu tystysgrifau llwyddiant!

P’nawn paned!
plant

Be well na phaned o de a rhoi’r byd yn ei le?! Dyna’n union wnaeth plant CA2 un p’nawn dydd Gwener! Paned gynnes .....a sgedan siocled slic, sgwrs ag ymlacio yng nghwmni ein gilydd! Dwi’n siwr fod pob un wan jac yn teimlo llawer gwell wedi cael bwrw bol a d’eud ei dd’eud! Roedd y wên o foddhad ar wynebau’r plant yn dweud y cyfan!!....mae’n debyg bydd galw am b’nawn paned arall eto reit handi!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Ymweliadau!
Does dim byd gwell na chael mynd am joli bach nagoes! ....dyna fu hanes plant y cyfnod sylfaen cyn seibiant hanner tymor, trip bach i’r amgueddfa lechi yn Llanberis a chael ymuno ym mwrlwm diwrnod golchi! Doedd dim peiriant trydan ar y cyfyl, digon o sebon a bôn braich!! Dodo Margiad wrthi’n brysur yn sgrwb a dwb dwb, dillad yn y twb! Am brofiad bendigedig! Pawb wedi mwynhau, y plant wedi cael profiadau arbennig, a’r athrawon yn diolch am drydan....a pheiriant golchi modern!

Ail Ryfel Byd
plant

Mae plant CA2 wedi bod yn sôn am Yr Ail Ryfe Byd fel rhan o’u gwaith thema dros y misoedd diwethaf, a gyda hanner tymor yn nesu daeth yn amser i gau’r bennod honno am y tro, pa ffordd well o wneud hynny na gyda diwrnod arbennig yn llawn gweithgareddau amserol o’r cyfnod!

Daeth y plant i’r ysgol wedi gwisgo fel Faciwî, pob un â’i becyn o bethau pwysig dan ei gesail! Aed ati i goginio rysait arbennig am gacen foron a chaed clamp o ginio blasus gan Anti Clêr! Diwrnod arbennig iawn fydd y aros yn y côf am amser maith! Cliciwch yma i weld mwy o luniauAffrica!
Na! Does dim un o’r Brain wedi hedfan mor bell â’r Affrig, ond un sydd yn ymweld â’r wlad yn flynyddol bellach yw’n cyfaill Mr Pritchard!
Mae hefyd yn ymwelydd selog â’r ysgol bellach, a bydd yn galw draw i sôn am ei hynt a’i helynt draw yng Nghenya yn yr Affrig. Daw i ddangos myrdd o luniau ohono yn helpu teuluoedd mewn pentrefi tlawd. Ers blynyddoedd bellach mae Brain Bryngwran wedi bod yn cefnogi Mr.Pritchard a’i fentrau ac yn cyfrannu rhodd ariannol iddo fynd hefo fo i adeiladu bythynnod, pistyll dŵr, dodrefnu cartrefi, dilladu a bwydo teuluoedd tlawd. Mae Bwthyn Bryngwran yn parhau i gartrefu teulu bach ym mhentref Kimilili....a gafr neu ddwy....os nad mwy bellach yn prancio tu allan!

Eleni, yn ôl Mr.P yw’r ymweliad olaf un â’r wlad bell - felly aed ati ol-owt i gasglu arian i gefnogi.....gwyliwch y gwagle hwn am fwy o fanylion!

Pan ddown yn ôl wedi seibiant hanner tymor bydd yn amser troi’n golygon at Eisteddfod yr Urdd a ballu.....buan mae blwyddyn yn mynd de!

Hwyl am y tro!


25.01.18 RHWYD - Blwyddyn newydd dda!

Dyna ni Ddolig arall drosodd, gobeithio wir fod pawb wedi mwynhau’r dathliadau! Mawr ddiolch ichi rieni a chyfeillion yr ysgol am eich caredigrwydd a’ch haelioni dros yr Ŵyl!....rydym oll yn gwerthfawrogi! - ‘da ni’n dal i gloddio trwy’r tomeni bisgedi ac yn claddu’r siocled yma byth! Ffeind iawn wir...ta ta i’r ddeiet tan mis nesa!

Bu’r cyfnod tuag at ddiwedd y tymor yn un cynhyrfus a chyffrous iawn acw a phawb wedi bod wrthi’n brysur ac ar eu gorau.

Carolau’r Urdd
‘Ar y dydd Nadolig gorau ‘rioed’.... oedd geiriau’r gân, a hwyl felly gafwyd eleni! Criw’r Urdd yn mwynhau swper bach blasus a chlamp o hufen ia cyn cyfarfod yng nghapel Hyfrydle Caergybi gyda holl aelodau eraill yr Urdd Cylch Alaw/Cybi i ymuno mewn gwasanaeth Carolau.

Ffair Nadolig
Diolch i’r Criw CRaFf am eu gwaith yn trefnu’r ffair Nadolig! Llond Neuadd o stondinau lliwgar...gemau....popcorn a chandi fflos heb sôn am gacennau hufenog a mins peis! Pawb wedi dod i gefnogi a phawb i’w weld wedi mwynhau! Bydd elw’r ffair yn cael ei ddefnyddio i ariannu gweithgareddau ac adnoddau i’r plant yn y flwyddyn newydd. Diolch o galon!

plant

I goroni’r tymor llwyfanom gynhyrchiad hwyliog.... ‘Y Corachod!’ - llond llwyfan o liw a phawb wedi gwneud ei ran yn berffaith! Roedd y plant yn ffantastig, fel arfer, a phob un wedi cael modd i fyw yn perfformio! Diolch i pawb am eu cefnogaeth a’u parodrwydd i wneud y perfformiadau yn rhai mor hwyliog.

 

 

plant

 

Braf cael cyhoeddi fod Nedi, y Corrach arwrol achubodd y Dolig wedi cael cartref newydd gwerth chweil gyda Teulu Gibbs! Dwi’n siwr y caiff pob gofal yn ei gartref newydd! Diolch i pawb am bob haelioni yn yr ocsiwn gorachod!!

 

 

Fyddai Dolig ddim yn ddolig heb ymweliad gan Sion Corn, a DO, fe ddaeth ein cyfaill annwyl draw am dro gyda’i sach yn llawn anrhegion! Wel am hwyl!! Diolch Sion Corn!

Cinio Dolig a thrip i’r Sinema
Un arall o uchafbwyntiau diwedd y tymor oedd y cinio dolig bendigedig gawsom gan Anti Clêr....cyn i pawb heidio ar y bws a’i throi hi am y Sinema yng Nghaergybi i weld ffilm ‘Paddington 2’, beth well!

Un peth arall sy’n rhaid ei gael i ddiweddu’r tymor - a hwnnw ydi PARTI, a do, fe gawsom glamp o barti hefyd! Llond lle o fwyd, llond lle o chwerthin a llond lle o blant yn mwynhau…..roedd y platiau gwag, y boliau llawn a’r wynebau gwenog yn dyst fod pawb wedi joio! Diolch yn fawr i’r Cyngor Cymuned am eu rhodd garedig.

LLONGYFARCHIADAU!
plant

Hip hip HWRE i Anti Nia, Mrs Nia Michael ar ei llwyddiant yn ennill gwobr “Gwerthfawrogi a Datblygu’n Pobl”, un o wobrau Staff Ynys Mon mewn seremoni yn ddiweddar. Rydym yn hynod falch ohoni ac yn gwerthfawrogi ei holl waith caled bob amser…. gwobr haeddiannol iawn!!
Llongyfarchiadau i Mr Michael hefyd a sicrhaodd wobr! Dau o rai del….a da!!
Llongyfarchiadau hefyd i Llio Rowlands a Nerys Roberts, dwy o’n cyn-ddisgyblion gafodd wobrau ar yr un diwrnod!!
Andros o ddiwrnod da i Frain Bryngwran!! Da iawn chi!

Dyna ni’n newyddion am y tro, tan tro nesa felly.....ta ta!08.12.17 RHWYD - Troi cloc yn ôl....Noson mŵfis...Hanner tymor...Calan Gaeaf....Tân Gwyllt....i gyd wedi pasio unwaith eto....a’r Dolig ar y gorwel! Yn y cyfamser mae’r Brain wedi bod yn dal ati’n brysur gyda’u gweithgareddau!

Diwrnod Diolch a Dathlu!
Dyna ddiwrnod difyr gawsom yng nghwmni teuluoedd a ffrindiau! Y plant wrthi’n brysur trwy’r bore yn paratoi at brynhawn llawn cyffro yng nghwmni teulu a ffrindiau! Braf oedd gweld cymaint wedi dod i ymuno yn y dathliadau, caed cyfle i fynd ar daith trwy’r ysgol yn arsylwi plant wrth eu gwaith ac ymuno yn hwyl y dysgu cyn cael cyfle i fwynhau Gwasanaeth o Ddiolch yn y Neuadd. Cyn troi tuag adre roedd cyfle am damaid bach blasus wedi ei baratoi gan Anti Claire.....neu Anti Cwc fel da ni yn ei hadnabod yn y ffreutur!
Wel am wledd! Cyri...reis...cacen...siocled A cnacen eisin gwyn IYM IYM!! Yn ôl y gwledda fu dwi’n meddwl fod pawb wedi cael eu gwala!

Hyb Cymunedol

Ar drothwy hanner tymor bu digwyddiad cyffrous iawn yn hanes y pentref pan lansiwyd yr Hyb Cymunedol yn swyddogol.
Roedd pawb wedi cyfarfod yn yr Iorwerth ar gyfer yr achlysur a’r hogia wedi mwynhau cael cymryd rhan yn yr agoriad swyddogol!
Diolch am y gwahoddiad i gymryd rhan a phob lwc i’r fenter!

Sul y Cofio

plant

Fel sy’n draddodiad bellach daeth criw o blant yr ysgol ynghyd ar Sul y Cofio at gofeb y Pentref i gofio’r milwyr a gollwyd yn y ddau ryfel byd. Diolch i’r criw ddaeth at ei gilydd fore Sul ac am wneud eu gwaith mor raenus! Diolch am gefnogaeth rhieni a Llywodraethwyr. Buom yn hynod ffodus o’r tywydd! Cael a chael cyrraedd yn ôl i glydwch yr Iorwerth am baned gynnes cyn y glaw mawr!

 

 


Disgo’r Urdd

Daeth criw o ddawnswyr brŵd i fwynhau bwgi bach yn Ysgol Uwchradd Bodedern! Roedd yn noson hwyliog a digon o gerddoriaeth i ddiddannu’r hogia!! Pawb yn chwys domen wedi dawnsio mor fywiog!

Diwrnod Smotiog

plant

 

Do! Daeth diwrnod Plant mewn angen unwaith eto ac fel sy’n arferol bellach y Brain yn awyddus i wneud eu rhan a chodi arian i gefnogi’r elusen. Cawsom ‘Ddiwrnod Smotiog’a’r plant wedi dod i’r ysgol yn eu dillad smotiog! Roedd ‘Sgedi Smotiog ar werth, diolch i Anti Cwc unwaith eto! Roedd rhain yn flasus.....a blas mwy arnynt!! Diolch i pawb am eu cefnogaeth fel arfer! Cliciwch yma i weld y lluniau

 


Cariad mewn Bocs

plant

.....felly, rhoddaf fy nghariad mewn bocs bach sgwar, a’i anfon atat ti....dyna eiriau Cân arbennig y Brain rai blynyddoedd yn ôl! (Carol yr Ŵyl...da chi’n cofio?!) Er fod hynny’n atgof pell yn ôl bellach rydym yn dal wrthi’n flynyddol yn prysur lenwi bocsus a’u hanfon i blant bach llai ffodus na ni ym mhellafoedd byd. Roedd yn galondid gweld y fath ymdrech a’r holl focsus wedi eu llenwi gan y plant. Diolch o galon am eich caredigrwydd. Rwy’n sicr bydd pob un bocs yn rhoi gwên fawr ar wynebau’r plant fydd yn eu derbyn. Cliciwch yma i weld y lluniau

 


Dyna chi flas ar ddigwyddiadau cyn belled acw....ac mae ‘na fil a mwy o weithgareddau inni edrych ymlaen atynt dros yr wythnosau nesaf.... cadwch lygaid am fanylion! Gwybodaeth gyfredol ar gael ar dudalen Gweplyfr ffêsbwc cymdeithas rieni’r ysgol! Digon yn digwydd rhwng rwan a’r Dolig!
Hwyl am y tro!


23.10.17 Diolch a Dathlu

poster


Dydd Mawrth
Hydref 24ain
1 - 3.30yp

Blas ar diwrnod ysgol!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


09.03.17 O Ddydd i Ddydd

poster


Dydd Mercher
15.03.17
5-7pm
£1

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

17.11.16 Cwrs Cymorth Cyntaf ym mis Rhagfyr

poster

Cymorth Cyntaf
Clwb Pawb a Phopeth!
01.12.16
4-6pm
£5

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


06.07.16 Wythnos Iechyd a Ffitrwydd Gorffennaf 11ed i Gorffennaf 15fed

Beth am ddod i’r ysgol ar eich beic bob dydd yr wythnos yma? Cofiwch wisgo’ch helmed!
(Efallai bydd rhai newidiadau i’r amserlen os na fydd y tywydd yn ffafriol!)

poster

Llun 11.07.16
9:00 - 12:00 - Ymweliad Tesco ‘Fferm i’r fforc’ Bwyta’n iach / Pecyn Bwyd
1:00 –3.15/ 3:30 - Chwaraeon traeth. P’nawn ar y traeth!
Ar ôl ysgol! - Dim Clwb/No Club
3.30-5.30pm - Opsiynol - Noson Rieni i drafod Adroddiad Blynyddol

Mawrth 12.07.16
9:00 - 12:00 - Ewro-ddawns!Sesiwn ddawns greadigol
1:00 –3.15/ 3:30 - Gemau amrywiol aml-gamp.Timau’r Olympics!
Ar ôl ysgol! - Dim Clwb/No Club

Mercher 13.07.16
9:00 - 12:00 - Am dro! Diogelwch y ffordd! Croesi’r ffordd yn ddiogel!
1:00 –3.15/ 3:30 - Cadw’n heini! Sesiwn yng nghwmni ‘enzone’
Ar ôl ysgol! - Dim Clwb/No Club

Iau 14.07.16
9:00 - 12:00 - Ymweliad PC Edwards ‘Pobl sy’n ein helpu’ CS‘Seibr-fwlio’ / ‘Cyber-bullying’CA2
1:30 –3.15/ 3:30 - Mabolgampau! Olympics y Brain! Croeso cynnes i bawb!
Ar ôl ysgol! - Dim Clwb/No Club

Gwener 15.07.16
9:00 - 12:00 - Dawnsio Swmba!
2:00 –3.15/ 3:30 - Rownderi Ysgol gyfan v Rhieni Croeso cynnes i bawb!
Ar ôl ysgol! - Ymlacio!


29.04.16 Wythnos Cymry Cwl

poster


29.04.16 Dyddiadur Digwyddiadau Tymor yr Haf 2016

poster


29.04.16 Amserlen Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd 2016

poster


30.06.15 Amserlen Wythnos Iechyd a Ffitrwydd

poster


15.05.15 Pnawn Paned

poster


15.05.15 Pleser yn y Pod

poster

Cliciwch yma i weld y lluniau


17.04.15 Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd

Llythyr - cliciwch yma
Deunyddiau Sampl Profion Darllen - cliciwch yma
Amserlen Profion - cliciwch yma


15.04.15 - Swydd Wag

Swydd Wag: Clerc Corff Llywodraethol

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Gwener 24 Ebrill 2015

Adran: Dysgu Gydol Oes, Ysgol Gymuned Bryngwran

Cyflog: £400 y flwyddyn

Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn chwilio am berson sy’n meddu ar y profiad i’w galluogi i weithredu yn y swydd hon, sy’n golygu cofnodi cyfarfodydd y Llywodraethwyr ynghyd â gweithredu yn ôl arweiniad y Cadeirydd a Phennaeth yr Ysgol i alw cyfarfodydd.  Mae’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Manylion pellach ar gael gan y Pennaeth, Mrs Dwynwen Llwyd Powell ar 01407 720400

Furflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Gymuned Bryngwran, Bryngwran,  Caergybi, Ynys Mon, LL65 3PP

Swydd Ddisgrifiad Llawn


27.03.15 - Ceidwaid Chwarae

poster


Fel rhan o’r prosiect ‘Ceidwaid Chwarae’ sydd yn annog plant i ymddiddori mewn chwarae rhydd, gofynnwn yn garedig i chwi ein cefnogi!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

 02.03.15 - Wythnos Brysur!

poster


Mae wythnos Mawrth 2il i 7fed yn wythnos brysur iawn!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

 

 

 


06.02.15 - Ymweld â'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis

poster


Ar Ionawr 14eg aeth yr Adran Iau draw i’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Rydym wedi bod yn astudio Oes Victoria a’r tymor hwn rydym wedi mynd ar drywydd y Diwydiant Llechi, cyfnod pwysig iawn a ddaeth yn ran arwyddocaol o hanes Cymru. Pan gyrhaeddom, daeth chwarelwr ‘go iawn’ i’n cyfarfod, Tomos oedd ei enw. Cawsom wylio ffilm diddorol am hanes Chwarel Dinorwig cyn gwylio Tomos yn hollti a naddu llechi..am sgil! Mae’n gofyn am lygad hynod o graff. Roedd Tomos yn ddigon ffeind i roi cyfle i Fflur a Guto hollti a naddu, roedd yn andros o job meddai nhw. Yna, cawsom fynd i weld tai Fron Haul i weld pa fath o gartrefi oedd gan y chwarelwr a’i deulu mewn gwahanol gyfnodau, am ddiddorol! Rydym wedi dysgu llwyth ac wedi gwneud llawer o waith yn seiliedig ar yr ymweliad ar lawr y dosbarth. Diolch i bawb yn yr Amgueddfa Lechi am y croeso cynnes.

Cliciwch yma am fwy o luniau.19.12.14 - Carol yr Wyl

poster


Bu Ysgol Bryngwran yn rhan o’r gystadleuaeth wrth gwrs ac wedi cyrraedd y rownd derfynol. Cawn ddarganfod enillydd Carol yr Wyl 2014 nos Wener.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth17.12.14 - Ffair Nadolig

poster

 

 

Dewch yn llu i ymuno yn yr hwyl!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 Diolchgarwch (Erthygl y Rhwyd)

plant

Cyn y gwyliau hanner tymor cawsom Wasanaeth hyfryd o Ddiolchgarwch yn neuadd yr ysgol.

Braf oedd croesawu teuluoedd a ffrindiau i ymuno â ni i werthfawrogi yr hyn sydd gennym ac i feddwl am rai llai ffodus.

Daeth Lis Perkins o fenter Masnach Deg i ymuno â ni yn y gwasanaeth a’n hatgoffa am un ffordd y gallwn ni helpu’r bobl yma, sef archebu nwyddau Masnach Deg.

Rydym wedi cael ein ysbrydoli gan waith cwmniau Masnach Deg ac wrthi’n brysur yn gweithredu i fod yn Ysgol Masnach Deg.
Brooklyn Jones


Masnach Deg (Erthygl y Rhwyd)

Wedi wythnosau o weithio ar weithgareddau gwahanol i sicrhau ein bod yn cyfarfod gofynion cael bod yn ‘Ysgol Masnach Deg’ braf ydi cyhoeddi ein bod bellach wedi derbyn  ein Tystysgrif gyntaf! Hwre!!

 

 Ailgylchu (Erthygl y Rhwyd)
Dydd Iau, Tachwedd 6ed daeth Miss Elin Parry o Adran Ailgylchu Ynys Mon at blant yr Adran Iau. Cawsom wybodaeth am sut i ailgylchu popeth yn gywir ac beth sy’n digwydd iddynt wedyn. A oeddech chi’n gwybod mai Ynys Mon yw’r Sir gorau yng Nghymru am ailgylchu? Wel da iawn ni, ond mae’n bwysig inni barhau gyda’n hymdrechion i achub ein planed!
Gwion Humphreys


Sul y Cofio (Erthygl y Rhwyd)

Mae hi’n gan mlynedd ers i’r Rhyfel Byd Cyntaf gychwyn.

Felly roedd dydd Sul  y Cofio eleni yn fwy arbennig nag erioed a’i arwyddocad yn cyffwrdd pobl ledled y byd.

Ym mhentref bach Bryngwran death criw bach o bobl at ei gilydd i gofio am drigolion lleol a gollodd eu bywydau.

Aeth Cai Jones, Gwion Humphreys ,Fflur Humphreys, Rhisiart Parry a Morgan Hughes draw at y Gof Golofn i ddarllen eu henwau mewn seremoni arbennig o Gofio.


O’r Fferm i’r Fforc (Erthygl y Rhwyd)
Ar ddydd Mawrth, Tachwedd 11eg aethom draw i Tesco Caergybi am y bore. Na, dim I wneud ein siopa ‘Dolig, ond i ddysgu am sut mae bwyd yn cyrraedd ein plât. Cawsom ddysgu am wledydd sy’n tyfu ffrwythau a llysiau penodol, sut y maent yn tyfu yno ac am gynnyrch Masnach Deg. Yna aethom draw i’r becws i wylio’r pobyddion yn gwneud bara, cawsom hyd yn oed y cyfle i wneud bara ein hunain! I goroni’r cwbl cawsom ‘Tesco delivery’ i gludo’r bara i’r ysgol a chawsom fyrgyr bysgod lysh i ginio gan Anti Clare!
Cawsom flasu caws o bob math a gwelsom lwyth o bysgod a chrancod!
Diolch o galon i Sara a’r holl staff yn Tesco am y croeso cynnes a’r profiadau difyr. Diolch hefyd am gael ‘donut’ bob un i ddod nol i’r ysgol hefo ni. Dwi’n siwr fod pawb wedi joio hon hefo paned!
Lucy Griffiths


Plant Mewn Angen (Erthygl y Rhwyd)

Roedd hi’n anodd iawn gwybod pwy oedd pwy yn yr ysgol ar fore dydd Gwener, Tachwedd 14eg oherwydd death pawb i’r ysgol wedi gwisgo fel ei arwr! Er inni gael hwyl yn ganol y fath firi, roedd hi’n bwysig inni gofio am blant bach llai ffodus na ni.

Daeth pawb a phunt ac aeth yr holl arian at achos da.
Anrheg Arbennig! (Erthygl y Rhwyd)
Bu dathlu mawr ym Mryngwran yn ddiweddar, un o’n ffrindiau wedi cael penblwydd arbennig iawn…..a do....bu Parti mawr i ddathlu! Diolch o galon i  Mr Bob Parry, am ei rodd caredig dros ben, rhoddodd yr HOLL arian a gafodd yn anrheg gan ei deulu a’i ffrindiau i’r ysgol! Ffeind de!
Bydd y £620 gyflwynodd yn fuddiol iawn, iawn inni. Diolch yn fawr iawn.


Neges o Lawenydd! (Erthygl y Rhwyd)

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi cael llwyddiant eto eleni yng nghystadleuaeth Carol yr Wyl! Diolch i Mrs Gwenda Jones am gyfansoddi can mor hyfryd ar ein cyfer ac i’r plantos am ganu mor swynol. Edrychwn ymlaen i griw ffilmio S4C ddod draw atom ddechrau Rhagfyr!  Gwyliwch allan amdanom ar y teledu! Cyffrous iawn!
Cai Jones

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd