Ysgol Gymuned Bryngwran

 

O ddydd i ddydd

23.10.17 Diolch a Dathlu

poster


Dydd Mawrth
Hydref 24ain
1 - 3.30yp

Blas ar diwrnod ysgol!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


09.03.17 O Ddydd i Ddydd

poster


Dydd Mercher
15.03.17
5-7pm
£1

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

17.11.16 Cwrs Cymorth Cyntaf ym mis Rhagfyr

poster

Cymorth Cyntaf
Clwb Pawb a Phopeth!
01.12.16
4-6pm
£5

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


06.07.16 Wythnos Iechyd a Ffitrwydd Gorffennaf 11ed i Gorffennaf 15fed

Beth am ddod i’r ysgol ar eich beic bob dydd yr wythnos yma? Cofiwch wisgo’ch helmed!
(Efallai bydd rhai newidiadau i’r amserlen os na fydd y tywydd yn ffafriol!)

poster

Llun 11.07.16
9:00 - 12:00 - Ymweliad Tesco ‘Fferm i’r fforc’ Bwyta’n iach / Pecyn Bwyd
1:00 –3.15/ 3:30 - Chwaraeon traeth. P’nawn ar y traeth!
Ar ôl ysgol! - Dim Clwb/No Club
3.30-5.30pm - Opsiynol - Noson Rieni i drafod Adroddiad Blynyddol

Mawrth 12.07.16
9:00 - 12:00 - Ewro-ddawns!Sesiwn ddawns greadigol
1:00 –3.15/ 3:30 - Gemau amrywiol aml-gamp.Timau’r Olympics!
Ar ôl ysgol! - Dim Clwb/No Club

Mercher 13.07.16
9:00 - 12:00 - Am dro! Diogelwch y ffordd! Croesi’r ffordd yn ddiogel!
1:00 –3.15/ 3:30 - Cadw’n heini! Sesiwn yng nghwmni ‘enzone’
Ar ôl ysgol! - Dim Clwb/No Club

Iau 14.07.16
9:00 - 12:00 - Ymweliad PC Edwards ‘Pobl sy’n ein helpu’ CS‘Seibr-fwlio’ / ‘Cyber-bullying’CA2
1:30 –3.15/ 3:30 - Mabolgampau! Olympics y Brain! Croeso cynnes i bawb!
Ar ôl ysgol! - Dim Clwb/No Club

Gwener 15.07.16
9:00 - 12:00 - Dawnsio Swmba!
2:00 –3.15/ 3:30 - Rownderi Ysgol gyfan v Rhieni Croeso cynnes i bawb!
Ar ôl ysgol! - Ymlacio!


29.04.16 Wythnos Cymry Cwl

poster


29.04.16 Dyddiadur Digwyddiadau Tymor yr Haf 2016

poster


29.04.16 Amserlen Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd 2016

poster


30.06.15 Amserlen Wythnos Iechyd a Ffitrwydd

poster


15.05.15 Pnawn Paned

poster


15.05.15 Pleser yn y Pod

poster

Cliciwch yma i weld y lluniau


17.04.15 Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd

Llythyr - cliciwch yma
Deunyddiau Sampl Profion Darllen - cliciwch yma
Amserlen Profion - cliciwch yma


15.04.15 - Swydd Wag

Swydd Wag: Clerc Corff Llywodraethol

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Gwener 24 Ebrill 2015

Adran: Dysgu Gydol Oes, Ysgol Gymuned Bryngwran

Cyflog: £400 y flwyddyn

Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn chwilio am berson sy’n meddu ar y profiad i’w galluogi i weithredu yn y swydd hon, sy’n golygu cofnodi cyfarfodydd y Llywodraethwyr ynghyd â gweithredu yn ôl arweiniad y Cadeirydd a Phennaeth yr Ysgol i alw cyfarfodydd.  Mae’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Manylion pellach ar gael gan y Pennaeth, Mrs Dwynwen Llwyd Powell ar 01407 720400

Furflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Gymuned Bryngwran, Bryngwran,  Caergybi, Ynys Mon, LL65 3PP

Swydd Ddisgrifiad Llawn


27.03.15 - Ceidwaid Chwarae

poster


Fel rhan o’r prosiect ‘Ceidwaid Chwarae’ sydd yn annog plant i ymddiddori mewn chwarae rhydd, gofynnwn yn garedig i chwi ein cefnogi!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

 02.03.15 - Wythnos Brysur!

poster


Mae wythnos Mawrth 2il i 7fed yn wythnos brysur iawn!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

 

 

 


06.02.15 - Ymweld â'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis

poster


Ar Ionawr 14eg aeth yr Adran Iau draw i’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Rydym wedi bod yn astudio Oes Victoria a’r tymor hwn rydym wedi mynd ar drywydd y Diwydiant Llechi, cyfnod pwysig iawn a ddaeth yn ran arwyddocaol o hanes Cymru. Pan gyrhaeddom, daeth chwarelwr ‘go iawn’ i’n cyfarfod, Tomos oedd ei enw. Cawsom wylio ffilm diddorol am hanes Chwarel Dinorwig cyn gwylio Tomos yn hollti a naddu llechi..am sgil! Mae’n gofyn am lygad hynod o graff. Roedd Tomos yn ddigon ffeind i roi cyfle i Fflur a Guto hollti a naddu, roedd yn andros o job meddai nhw. Yna, cawsom fynd i weld tai Fron Haul i weld pa fath o gartrefi oedd gan y chwarelwr a’i deulu mewn gwahanol gyfnodau, am ddiddorol! Rydym wedi dysgu llwyth ac wedi gwneud llawer o waith yn seiliedig ar yr ymweliad ar lawr y dosbarth. Diolch i bawb yn yr Amgueddfa Lechi am y croeso cynnes.

Cliciwch yma am fwy o luniau.19.12.14 - Carol yr Wyl

poster


Bu Ysgol Bryngwran yn rhan o’r gystadleuaeth wrth gwrs ac wedi cyrraedd y rownd derfynol. Cawn ddarganfod enillydd Carol yr Wyl 2014 nos Wener.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth17.12.14 - Ffair Nadolig

poster

 

 

Dewch yn llu i ymuno yn yr hwyl!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 Diolchgarwch (Erthygl y Rhwyd)

plant

Cyn y gwyliau hanner tymor cawsom Wasanaeth hyfryd o Ddiolchgarwch yn neuadd yr ysgol.

Braf oedd croesawu teuluoedd a ffrindiau i ymuno â ni i werthfawrogi yr hyn sydd gennym ac i feddwl am rai llai ffodus.

Daeth Lis Perkins o fenter Masnach Deg i ymuno â ni yn y gwasanaeth a’n hatgoffa am un ffordd y gallwn ni helpu’r bobl yma, sef archebu nwyddau Masnach Deg.

Rydym wedi cael ein ysbrydoli gan waith cwmniau Masnach Deg ac wrthi’n brysur yn gweithredu i fod yn Ysgol Masnach Deg.
Brooklyn Jones


Masnach Deg (Erthygl y Rhwyd)

Wedi wythnosau o weithio ar weithgareddau gwahanol i sicrhau ein bod yn cyfarfod gofynion cael bod yn ‘Ysgol Masnach Deg’ braf ydi cyhoeddi ein bod bellach wedi derbyn  ein Tystysgrif gyntaf! Hwre!!

 

 Ailgylchu (Erthygl y Rhwyd)
Dydd Iau, Tachwedd 6ed daeth Miss Elin Parry o Adran Ailgylchu Ynys Mon at blant yr Adran Iau. Cawsom wybodaeth am sut i ailgylchu popeth yn gywir ac beth sy’n digwydd iddynt wedyn. A oeddech chi’n gwybod mai Ynys Mon yw’r Sir gorau yng Nghymru am ailgylchu? Wel da iawn ni, ond mae’n bwysig inni barhau gyda’n hymdrechion i achub ein planed!
Gwion Humphreys


Sul y Cofio (Erthygl y Rhwyd)

Mae hi’n gan mlynedd ers i’r Rhyfel Byd Cyntaf gychwyn.

Felly roedd dydd Sul  y Cofio eleni yn fwy arbennig nag erioed a’i arwyddocad yn cyffwrdd pobl ledled y byd.

Ym mhentref bach Bryngwran death criw bach o bobl at ei gilydd i gofio am drigolion lleol a gollodd eu bywydau.

Aeth Cai Jones, Gwion Humphreys ,Fflur Humphreys, Rhisiart Parry a Morgan Hughes draw at y Gof Golofn i ddarllen eu henwau mewn seremoni arbennig o Gofio.


O’r Fferm i’r Fforc (Erthygl y Rhwyd)
Ar ddydd Mawrth, Tachwedd 11eg aethom draw i Tesco Caergybi am y bore. Na, dim I wneud ein siopa ‘Dolig, ond i ddysgu am sut mae bwyd yn cyrraedd ein plât. Cawsom ddysgu am wledydd sy’n tyfu ffrwythau a llysiau penodol, sut y maent yn tyfu yno ac am gynnyrch Masnach Deg. Yna aethom draw i’r becws i wylio’r pobyddion yn gwneud bara, cawsom hyd yn oed y cyfle i wneud bara ein hunain! I goroni’r cwbl cawsom ‘Tesco delivery’ i gludo’r bara i’r ysgol a chawsom fyrgyr bysgod lysh i ginio gan Anti Clare!
Cawsom flasu caws o bob math a gwelsom lwyth o bysgod a chrancod!
Diolch o galon i Sara a’r holl staff yn Tesco am y croeso cynnes a’r profiadau difyr. Diolch hefyd am gael ‘donut’ bob un i ddod nol i’r ysgol hefo ni. Dwi’n siwr fod pawb wedi joio hon hefo paned!
Lucy Griffiths


Plant Mewn Angen (Erthygl y Rhwyd)

Roedd hi’n anodd iawn gwybod pwy oedd pwy yn yr ysgol ar fore dydd Gwener, Tachwedd 14eg oherwydd death pawb i’r ysgol wedi gwisgo fel ei arwr! Er inni gael hwyl yn ganol y fath firi, roedd hi’n bwysig inni gofio am blant bach llai ffodus na ni.

Daeth pawb a phunt ac aeth yr holl arian at achos da.
Anrheg Arbennig! (Erthygl y Rhwyd)
Bu dathlu mawr ym Mryngwran yn ddiweddar, un o’n ffrindiau wedi cael penblwydd arbennig iawn…..a do....bu Parti mawr i ddathlu! Diolch o galon i  Mr Bob Parry, am ei rodd caredig dros ben, rhoddodd yr HOLL arian a gafodd yn anrheg gan ei deulu a’i ffrindiau i’r ysgol! Ffeind de!
Bydd y £620 gyflwynodd yn fuddiol iawn, iawn inni. Diolch yn fawr iawn.


Neges o Lawenydd! (Erthygl y Rhwyd)

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi cael llwyddiant eto eleni yng nghystadleuaeth Carol yr Wyl! Diolch i Mrs Gwenda Jones am gyfansoddi can mor hyfryd ar ein cyfer ac i’r plantos am ganu mor swynol. Edrychwn ymlaen i griw ffilmio S4C ddod draw atom ddechrau Rhagfyr!  Gwyliwch allan amdanom ar y teledu! Cyffrous iawn!
Cai Jones

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd