Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Pwy 'di Pwy

Prif adnodd pob ysgol yw ei hathrawon a’u gallu i greu a chynnal perthynas hapus â’r plant. Yr ydym yn ffodus iawn ym Mryngwran fod gennym athrawon a staff cefnogi ymroddedig sy’n rhoi pwyslais ar ansawdd y berthynas rhwng oedolyn a disgybl er mwyn hyrwyddo datblygiad academaidd a phersonol pob plentyn. Credwn mai’r athrawes sy’n llwyddo yw’r un a ddaw i adnabod ei disgyblion fel unigolion, sy’n ymwybodol o’u bywydau y tu allan i’r ysgol ac sy’n barod bob amser i barchu a rhoi bri i’w profiadau.

Staff yr Ysgol:

Pennaeth: Staff Addysgu:
Mrs.Dwynwen Llwyd Powell Mrs. Dwynwen Powell (Cyfnod Sylfaen)
Mrs. Joanne Turnbull (Cyfnod Sylfaen)
Mrs. Andrea Scase Thomas (Adran Iau)
   
Cymorthyddion Dosbarth: Ysgrifennyddes yr Ysgol:
Mrs Rachel Hughes
Ms Annwen Jones
Miss Haf Roberts (Cam wrth Gam)
Mrs. Nia Michael
   
Goruchwyliwr y Clwb Brecwast: Goruchwyliwr amser cinio:
Mrs. Eluned Williams  
   
Cogyddes yr Ysgol: Cynorthwydd Cegin:
Mrs. Clare Cresswell  
   
Gofalwraig yr Ysgol:  
Ms. Beryl Picton  

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd