Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Y Rhwyd

 

Y Rhwyd Bryngwran – Mawrth 2015

Wythnos brysur!
Ar ddechrau mis Mawrth cawsom wythnos ofnadwy o brysur, roedd gennym lu o ddigwyddiadau cyffrous ymlaen yn yr ysgol. Pawb wrth eu bodd yn cael dathlu trwy’r wythnos.

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Daeth pawb i’r ysgol i ddathlu Gwyl Dewi wedi gwisgo’n hynod swel ar gyfer yr achlysur. Dyna braf oedd gweld pawb wedi gwneud y fath ymdrech yn eu coch, gwyn a gwyrdd. Roedd yn olygfa hyfryd, a dyma lun i brofi!
Cawsom ginio blasus o gig oen hefyd i ddathlu Gwyl Dewi. Anti Clare wedi bod wrthi’n brysur yn paratoi! Mmmmm, roedd o’n ginio bendigedig!

 

 

Diwrnod y Llyfr

Ar ddydd Iau, Mawrth 5ed roeddem yn dathlu Diwrnod y Llyfr. Ar y diwrnod yma daeth pawb i’r ysgol wedi gwisgo fel eu harwyr o wahanol lyfrau! Dyna liwgar oedd pawb!
Yn y prynhawn cawsom Ffair lyfrau a phawb wedi cael cyfle i brynu llyfr. Diolch i Shoned am drefnu ac i Dylan Cwpwrdd Cornel am ddod a chyflenwad o lyfrau i’w gwerthu.
Hwyl fawr ar y darllen!

 

 

Celf a chrefft yr Urdd
Llongyfarchiadau i pawb aeth ati i greu gwaith llaw ar gyfer cystadleuaeth yr Urdd eleni. Roedd y gwaith ar Tyfu a Ffynnu yn hyfryd!
Llongyfarchiadau mawr iawn i Deion, Gareth a Liam gafodd eu gwahodd i seremoni wobrwyo yn Ysgol Uwchradd Bodedern i dderbyn gwobr am eu gwaith.
Pob lwc i Deion, ei waith buddugol o wedi ei anfon lawr i Caerffili!

Cadw’n Ddiogel
Braf oedd cael cwmni Fiona Goodwin o ‘Childline’ i roi cyflwyniad i blant Blynyddoedd 5 a 6 a chynnal gweithdy hefo nhw ar sut i gadw’n ddiogel ac amddiffyn eu hunain.  

Diogelwch y ffordd
Daeth Mrs Ceri Williams draw i roi sgwrs i blant y Cyfnod Sylfaen ar ddiogelwch y ffordd. Siawns y bydd pawb yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn cymryd y pwyll mwyaf wrth groesi’r ffordd fawr, ac un brysur iawn ydi’r A5 trwy’r pentref! Pwyll pia hi hogia!

Pod Chwarae
Rydym wedi bod yn llwyddiannus yn ein hymdrech i ennill ‘Pod chwarae’ i’r ysgol. Bydd hwn yn cyrraedd yn reit fuan a bydd lle ynddo i gadw pob math o offer chwarae. Cawsom wobr ariannol o £600 i’w wario ar adnoddau hefyd! Da de!

Croesawu’n Swyddogol!
Mae  Miss Debbie Williams wedi gafael yn yr awenau’n go iawn erbyn hyn, hi sydd ‘in charj’ yn nosbarth Mrs Thomas tra ei bod hi bellach wedi ffarwelio am gyfnod mamolaeth. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at gael croesawu un bach i’n plith yn fuan iawn!

Dymuniadau gorau!
Pob dymuniad da i Mrs Andrea Thomas wrth iddi hi a Rowan baratoi ar gyfer dyfodiad “Bobi bach!”

Hwyl fawr i chi gyd dros wyliau’r Pasg. Pawb i fwynhau….a dim gormod o wyau siocled!


Rhwyd Bryngwran Tachwedd 2014

Diolchgarwch

Cyn y gwyliau hanner tymor cawsom Wasanaeth hyfryd o Ddiolchgarwch yn neuadd yr ysgol.

Braf oedd croesawu teuluoedd a ffrindiau i ymuno â ni i werthfawrogi yr hyn sydd gennym ac i feddwl am rai llai ffodus.

Daeth Lis Perkins o fenter Masnach Deg i ymuno â ni yn y gwasanaeth a’n hatgoffa am un ffordd y gallwn ni helpu’r bobl yma, sef archebu nwyddau Masnach Deg.

Rydym wedi cael ein ysbrydoli gan waith cwmniau Masnach Deg ac wrthi’n brysur yn gweithredu i fod yn Ysgol Masnach Deg.
Brooklyn Jones


Masnach Deg

Wedi wythnosau o weithio ar weithgareddau gwahanol i sicrhau ein bod yn cyfarfod gofynion cael bod yn ‘Ysgol Masnach Deg’ braf ydi cyhoeddi ein bod bellach wedi derbyn  ein Tystysgrif gyntaf! Hwre!!

 

 
Ailgylchu
Dydd Iau, Tachwedd 6ed daeth Miss Elin Parry o Adran Ailgylchu Ynys Mon at blant yr Adran Iau. Cawsom wybodaeth am sut i ailgylchu popeth yn gywir ac beth sy’n digwydd iddynt wedyn. A oeddech chi’n gwybod mai Ynys Mon yw’r Sir gorau yng Nghymru am ailgylchu? Wel da iawn ni, ond mae’n bwysig inni barhau gyda’n hymdrechion i achub ein planed!
Gwion Humphreys


Sul y Cofio

Mae hi’n gan mlynedd ers i’r Rhyfel Byd Cyntaf gychwyn.

Felly roedd dydd Sul  y Cofio eleni yn fwy arbennig nag erioed a’i arwyddocad yn cyffwrdd pobl ledled y byd.

Ym mhentref bach Bryngwran death criw bach o bobl at ei gilydd i gofio am drigolion lleol a gollodd eu bywydau.

Aeth Cai Jones, Gwion Humphreys ,Fflur Humphreys, Rhisiart Parry a Morgan Hughes draw at y Gof Golofn i ddarllen eu henwau mewn seremoni arbennig o Gofio.


O’r Fferm i’r Fforc
Ar ddydd Mawrth, Tachwedd 11eg aethom draw i Tesco Caergybi am y bore. Na, dim I wneud ein siopa ‘Dolig, ond i ddysgu am sut mae bwyd yn cyrraedd ein plât. Cawsom ddysgu am wledydd sy’n tyfu ffrwythau a llysiau penodol, sut y maent yn tyfu yno ac am gynnyrch Masnach Deg. Yna aethom draw i’r becws i wylio’r pobyddion yn gwneud bara, cawsom hyd yn oed y cyfle i wneud bara ein hunain! I goroni’r cwbl cawsom ‘Tesco delivery’ i gludo’r bara i’r ysgol a chawsom fyrgyr bysgod lysh i ginio gan Anti Clare!
Cawsom flasu caws o bob math a gwelsom lwyth o bysgod a chrancod!
Diolch o galon i Sara a’r holl staff yn Tesco am y croeso cynnes a’r profiadau difyr. Diolch hefyd am gael ‘donut’ bob un i ddod nol i’r ysgol hefo ni. Dwi’n siwr fod pawb wedi joio hon hefo paned!
Lucy Griffiths


Plant Mewn Angen

Roedd hi’n anodd iawn gwybod pwy oedd pwy yn yr ysgol ar fore dydd Gwener, Tachwedd 14eg oherwydd death pawb i’r ysgol wedi gwisgo fel ei arwr! Er inni gael hwyl yn ganol y fath firi, roedd hi’n bwysig inni gofio am blant bach llai ffodus na ni.

Daeth pawb a phunt ac aeth yr holl arian at achos da.

 
Anrheg Arbennig!
Bu dathlu mawr ym Mryngwran yn ddiweddar, un o’n ffrindiau wedi cael penblwydd arbennig iawn…..a do....bu Parti mawr i ddathlu! Diolch o galon i  Mr Bob Parry, am ei rodd caredig dros ben, rhoddodd yr HOLL arian a gafodd yn anrheg gan ei deulu a’i ffrindiau i’r ysgol! Ffeind de!
Bydd y £620 gyflwynodd yn fuddiol iawn, iawn inni. Diolch yn fawr iawn.


Neges o Lawenydd!

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi cael llwyddiant eto eleni yng nghystadleuaeth Carol yr Wyl! Diolch i Mrs Gwenda Jones am gyfansoddi can mor hyfryd ar ein cyfer ac i’r plantos am ganu mor swynol. Edrychwn ymlaen i griw ffilmio S4C ddod draw atom ddechrau Rhagfyr!  Gwyliwch allan amdanom ar y teledu! Cyffrous iawn!
Cai Jones


 

 

Rhwyd Bryngwran Haf 2014

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn arall! Hon eto wedi bod yn llawn ac amrywiol…..dyma ichi beth o’n hanes diweddar!

Llundain!!

Do wir! Bu criw o blant Blwyddyn 5 a 6 yn ddigon ffodus cael mynd ar ymweliad preswyl, tridiau i Ddinas fawr Llundain, bell! Wel am brofiad anhygoel oedd hwn! Codi’n gynnar i ddal y tren o Orsaf Caergybi am bum munud i naw ar fore dydd Mercher ac i ffwrdd a ni yng nghwmni’n ffrindiau o Ysgol y Ffridd. Roedd y daith ar y tren yn hwyl…..ond ar ôl cyrraedd Llundain cychwynnodd yr hwyl go iawn! Sôn am le prysur! Bobol bach roedd hi fel ffair lle bynnag odda ni’n troi, ond ta waeth am hynny roedd hogia Sir Fôn wrth eu bodd ynghanol yr holl rialtwch! Gwelsom bob math o bethau a chael llond gwlad o brofiadau newydd, cyffrous….Gorsaf Euston, tren tanddaearol, Earl’s Court, Covent Garden, Sioe ‘Charlie and the chocolate factory’ yn y West End, Tŵr Llundain, ‘Tower Bridge’, taith gwch ar y Tafwys, tro ar y London Eye, cerdded heibio Big Ben a’r Tŷ Cyffredin, 10 Stryd Downing a’r Horseguards, Sgwar Trafalgar, Y Mall, Palas Buckingham, (ac oedd, mi oedd hi adre!) parc hyfryd ‘Green Park’ a gwesty enwog y Ritz. Trip ar fws to agored o amgylch Llundain i weld golygfeydd y Ddinas….i mewn i’r amgueddfa Wyddoniaeth a’r sinema anferthol, a siop deganau Hamleys i goroni’r cwbl!! WAW!!
Roedd pawb ar eu gliniau erbyn 6 o’r gloch nos Wener ac yn barod i’w throi hi am adre! Roedd hi’n reit braf cael croesi Pont Britannia a dod nol i Fôn, a phawb erbyn hynny yn hen barod am eu gw’lau!
Tridiau llawn i’r caead o brofiadau bythgofiadwy i’r plant…..a’r athrawon!!
Diolch i griw clên Y Ffridd am eu cwmni difyr ac am yr holl waith trefnu! Edrych ‘mlaen rwan at yr antur nesaf……lle awn ni sgwn i?!!!

Gwyl Plant Môn

Tra bu rhai o blant yr ysgol yn jolihoetio tua Llundain, aeth gweddill plant yr ysgol i gae Sioe Môn i fwynhau diwrnod o weithgareddau amrywiol yng Ngŵyl Plant Môn. Roedd yn ddiwrnod braf a phawb wedi mwynhau cael blas ar lwyth o bethau gwahanol.

Diwrnod o Hwyl!

Ac am hwyl oedd hi hefyd! Ar Orffennaf 5ed daeth pawb at ei gilydd am ddiwrnod o hwyl yn y pentref. Roedd y tywydd yn odidog ac roedd digonedd o hwyl i’w gael. Roedd cestyll neidio, stondinau crefft, tombola, cwads a digon o fwyd a diod. Diolch i bawb a fuodd fel lladd nadroedd yn trefnu’r diwrnod! Edrychwn ymlaen at yr un nesaf yn barod!

Gan Cai.

Wythnos Iechyd a Ffitrwydd

Wythnos 7fed-11eg o Orffennaf oedd ein wythnos iechyd a ffitrwydd sy’n golygu wythnos gyfan o gadw’n heini, bwyta’n iach a chael hwyl a sbri! Ar y bore dydd Llun cawsom sesiwn ddawnsio gan cwmni Dawns i Bawb, fe ddysgon ni symudiadau diddorol iawn. Diolch yn fawr i staff y cwmni am ddod draw i’n dysgu.

Bore dydd Mawrth cawsom gyfle i wneud picnic iachus a blasus ar gyfer trip i draeth Trecastell, roedd y tywydd braidd yn gymylog ac yn bygwth glaw ond fe gadwodd i ffwrdd, diolch byth a mwynhaodd pawb yn arw! Yna, aethom draw i Ysgol Niwbwrch am gêm o bêl-droed, semi-ffeinal Cwpan Ieuan Wyn Jones! Roedd hi’n gêm galed ac fe chwaraeodd pawb ar ei orau glas. Ar ddiwedd y sioe, 5-2 oedd y canlyniad i Ysgol Niwbwrch, er y siom i’r Brain, roedd pawb yn falch iawn o’u hymdrechion.

Bore dydd Mercher death Mr Kyle i’r ysgol i gynnal sesiwn sgiliau ymarfer corff, cawsom flas ar ddysgu sgiliau newydd a gobeithiwn weld Mr Kyle eto yn y dyfodol agos. Yn y prynhawn cafodd ein maboljymps eu cynnal, daeth pawb yn llu i wylio’r cystadlu cyffrous cyn cael gêm o rownderi ‘Ysgol v Rhieni’……. gêm gyfartal oedd hi…...wir yr!!!

Diolch o galon i Ganolfan Hamdden Amlwch am y croeso cynnes a gawson ni yno ar y dydd Iau. Fe gawson ni gyfle i joio ar y castell neidio a chartio yn y neuadd, chwarae yn y pwll nofio a gemau pêl-droed a rownderi yn y prynhawn. Diwrnod campus yn wir a phawb wedi mwynhau!
Ar ddiwrnod olaf yr wythnos, roedd hi’n amser inni gyd droedio ar ein taith gerdded noddedig, diolch i chi gyd am ein noddi a chodi arian i gronfa’r ysgol. Casglwyd £454.00 a fydd yn ddefnyddiol iawn at gael adnoddau amrywiol yn yr ysgol! Fe gerddon ni tua 3 milltir i gyd. Hefyd, hoffwn ddweud diolch i’r plismyn a ddaeth i’n cadw’n ddiogel ar yr A5 gan fflachio’i goleuadau i rybuddio pawb fod y Brain ar y ffordd!
I orffen yr wythnos mewn steil, aethom draw i Rhosneigr am gêm o golff, diolch unwaith eto i’r staff yno am ein helpu.
Wel!! Am wythnos arbennig a gawsom….a phawb yn ffit ar ei diwedd!

Ac wrth gwrs, diolch i Mrs Powell am drefnu’r holl weithgareddau bendigedig. Joban ragorol Mrs.P!

Gan Aron.

Trip!

Ar Gorffennaf 14eg aethom ar ein trip ysgol draw i Lanberis. Aeth pawb o’r Adran Iau i safle ‘Ropes and Ladders’. Ar ol inni gyrraedd roedd yn rhaid gwrando ar y rheolau, gwisgo gwregys diogelwch a helmed i wneud yn siwr ein bod yn ddiogel. Yna fe ddechreuodd yr hwyl! Roedden ni’n andros o uchel ac roedd ofn gan rai ond mentrodd pawb chwarae teg!
Aeth plant y Cyfnod Sylfaen i ganolfan chwarae ‘Y Den’, well le da! Roedd pawb yn blant da ac wedi chwarae ddel yno trwy’r bore ynghanol y pyllau peli, y sleidiau a’r fframiau dringo. Am hwyl a sbri!
Diolch i’r ledis am fynd a ni yno.

Gan Rhisiart a Brooklyn.

Y Chwedegau Chwyrliog!

Wel am ddiwrnod difyr gawson ni ar ddydd Iau, Gorffennaf 17eg. Aethom yn ôl mewn amser a chael diwrnod i ddathlu’r chwedegau yma yn yr ysgol. Cyrhaeddodd pawb mewn steil yn eu gwisgoedd lliwgar. Diolch yn fawr iawn i Mr a Mrs Huws am ddod draw i sgwrsio gyda ni am eu profiadau hwy o’r chwedegau, braf ar Mr Huws wedi cael cerdded trwy stryd Fangor yng nghwmni’r ‘Beatles’ eu hunain, anhygoel! Anodd credu fod cymaint o amser wedi pasio….a’r ddau mor sbriws ac erioed!! Brysiwch draw eto am dro bach!
Cawsom chwarae gemau o’r cyfnod yn ogystal a gwenud gwaith celf yn seiliedig ar y cyfnod gan wrando ar gerddoriaeth ‘grwfi’ yn y cefndir! Yn y prynhawn cawsom wylio Ffilm ‘The Jungle Book’, a gafodd ei chynhyrchu yn 1964……(dyna ichi flwyddyn bwysig, ynte Mrs.P!) gyda ‘Pop Corn’ a ‘Pick n Mix!’

Gwasanaeth Ffarwel!

Ar ddiwedd blwyddyn fel hyn, rhaid dweud ffarwel wrth y rhai sy’n ein gadael ar ol yr haf i fynd i’r ysgol uwchradd. Cawsom wasanaeth emosiynol iawn pan oeddem yn ffarwelio â phlant Blwyddyn 6. Diolch i’r holl rieni, teuluoedd a ffrindiau ddaeth i wylio, gobeithio eich bod wedi mwynhau trwy’r dagaru!

Blwyddyn 6 sy’n dweud ta-ta,
Ma’ nhw’n gadael ‘rôl yr ha’
Ma’ nhw’n mudo i Boded,
i Langefni a ‘Holyhed’.

Aron, Jasmine, Ciaran, Craig
Cwmni difyr chwarae teg!
Callum, Kaitlyn, Ffion Haf,
Gobeithio cewch chi amser braf!

Haleliwia, hip hwre,
Haleliwia, hip hwre,
Haleliwia, hip hwre,
Mae’r gwyliau wedi dod!

Pob lwc ichi hogia, peidiwch a bod yn ddiarth!

Gwobrau

Yn y Gwasanaeth cawsom gyfle hefyd i wobrwyo plant am bob math o gampau. Roedd llwyth o wobrau - medalau, rhubannau a thystysgrifau yn cael eu rhannu i ddathlu pob math o lwyddiannau! Llongyfarchiadau i bob un wan jac gafodd wobr!
Ffion a Gwion am bresenoldeb rhagorol!
Elisha a Callum yn cipio’r gwobrau am y nifer uchaf o bwyntiau yn y maboljymps.
Callum –Pencampwr y Pryfaid Cop!
Callum – Tarian y Cynghorydd Iorwerth Roberts
Aron – Gwobr Goffa Caradog Evans
Mrs Gwenda Jones a Pharti’r Brain Gorau – Tarian Llio
Guto a Ieuan – Gŵyl Rygbi Tag

Yn ychwanegol i hyn caed myrdd o wobrau unigol am nofio, beicio, pêl droed a maboljympio! Da iawn chi hogia!

Ar ôl hyn i gyd, dwi’n meddwl fod pawb yn llwyr haeddu seibiant bach i jarjio’r batris!

Adlais o’r gorffennol

….yn llythrennol felly!
LLONGYFARCHIADAU i’n cyn Bennaeth Mr. J.R.Williams ar ei lwyddiant yn Eisteddfod Môn eleni yn cipio’r Fedal Ryddiaith! Da iawn JR!

DIOLCHIADAU

Mawr yw ein diolch i’r plant a’u teuluoedd am y myrdd cyfarchion ac anrhegion dderbyniom ar ddiwedd y tymor. Rydym yn ddiolchgar iawn ac yn gwerthfawrogi’ch caredigrwydd. Diolch o galon!

Hufen ia!

Pa ffordd well i orffen y flwyddyn mewn steil! Do wir, a ninnau allan yn chwarae ar yr iard clywsom glychau’r fan yn canu….a’r peth nesaf roedd hi wrth y giat!! Wel dyma inni wledd! Pawb wedi mwynhau clamp o hufen ia blasus!! Wel am syrpreis neis!

Gwyliau haf hapus, llawn hwyl a sbri i pawb!
Haleliwia Hip Hwre…..do, mae’r gwyliau wedi dod! Hwyl Fawr!

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd